fbpx

Regulamin Konferencji DevForge oraz Konkursu „Polecam DevForge”

 

§1. Zasady Ogólne

1. Definicje.

Fundacjaorganizacja charytatywna – Fundacja Mam Marzenie z siedzibą w Krakowie, ul. Świętego Krzyża 7 na rzecz której Uczestnik może dokonać darowizny.
Konferencjakonferencja online zorganizowana przez Organizatora pt. DevForge „Kuźnia praktyków nowych technologii” w dniu 27 stycznie 2021, w ramach której odbędzie się pięć Webinarów zgodnie z programem.
Konkurskonkurs „Polecam DevForge” organizowany przez Organizatora mający na celu zachęcenie do udziału w Konferencji.
Konsumentosoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
OrganizatorTransition Technologies PSC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000633480, NIP 7292712388, REGON 365249538, kapitał zakładowy 122 400 zł.
Systemstrona internetowa umożliwiająca rejestrację Uczestników na Konferencję.
Użytkownikkażda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję.
Uczestnikosoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 9:59.
Platforma GetResponseplatforma internetowej w modelu SaaS („Software-as-a-Service”) udostępniona przez GetResponse Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, A3, 80-387 Gdańsk, zarejestrowaną przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000187388, NIP: 9581468984, o kapitale zakładowym 5.559.840,00 PLN.
Polityka Prywatnościdokument opisujący zasady przetwarzania danych, w tym danych osobowych, w związku z uczestnictwem w Konferencji lub Konkursie. Dokument dostępny jest pod adresem https://www.devforge.it/polityka-prywatnosci/.
Umowaumowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem w momencie potwierdzenia rejestracji, której przedmiotem jest udział w Konferencji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Webinartransmisja treści o charakterze szkoleniowym realizowana przez Organizatora za pomocą Platformy internetowej GetResponse na warunkach określonych w regulaminie oraz polityce prywatności GetResponse.

2. Informacje dodatkowe

 • Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.devforge.it.
 • Program Konferencji znajduje się pod adresem www.devforge.it/online/.
 • Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.
 • Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik/Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Google Chrome 70.0.3538.67 lub wyższej.
 • Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, które jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.devforge.it oraz otrzymanie potwierdzenia rejestracji wraz z linkiem do Platformy GetResponse.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bez kosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
 4. Liczba Uczestników w Konferencji jest ograniczona i wynosi 300 osób. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestnika za pośrednictwem podanego w formularzu zgłoszeniowym adres e – mail.

§3. Rejestracja

 1. W celu poprawnej rejestracji w systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).
 2. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
 3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji.
 4. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

§4. Darowizna

 1. Uczestnik według własnego uznania może wesprzeć Fundację poprzez dokonanie darowizny za pośrednictwem linku: https://mammarzenie.org/chce-pomoc/wspomoz-nas-finansowo/, który zostanie umieszczony pod formularzem zgłoszeniowym.
 2. Płatność dokonana za pośrednictwem operatora, o którym mowa poniżej zostanie przekierowana bezpośrednio na konto Fundacji.
 3. Płatność może zostać dokonana jedynie on-line.
 4. Płatności elektroniczne obsługuje operator płatności DotPay Sp. z.o.o.2 ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.
 5. Płatność może być dokonana według wyboru Uczestnika kartą kredytową, przelewem elektronicznym.
 6. W celu dokonania płatności konieczne jest wyrażenie stosownych zgód w tym zakresie publikowanych przez operatora płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 7. Za dane przetwarzane przez operatora płatności Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5. Uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do zadawania pytań w trakcie Webinarium w formie czatu oraz w formie audio. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, że ujawnione przez niego dane w trakcie Webinaru mogą być udostępnione innym Uczestnikom.
 2. Treści udostępnione w ramach Konferencji stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231z późn. zm.) i przeznaczone są do osobistego użytku Uczestnika.
 3. Uczestnik w trakcie Konferencji nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego webinarium, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy regulaminu, prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i zablokowania Uczestnikowi dostępu do platformy GetResponse.

§ 6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Konferencji Organizator może utrwalać dźwięk i/lub obraz przebiegu Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Konkurs

 1. Organizator przeprowadza konkurs „Polecam DevForge” (dalej: Konkurs), mający na celu zachęcenie jak największej liczby osób do udziału w Konferencji.
 2. Konkurs będzie prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094).
 4. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, które poleciły udział w konferencji DevForge osobie znajomej, a ich email został wpisany w dedykowane pole podczas rejestracji udziału w DevForge 2021 ONLINE.
 5. Konkurs będzie trwał od 4 stycznia 2021 roku do dnia konferencji DevForge 2021 ONLINE, czyli 27 stycznia 2020 roku, do godziny 09:00.

§ 8. Warunki udziału w Konkursie

 1. W Konkursie wezmą udział osoby, których adresy email zostaną wpisane w pole „Biorę udział z polecenia” podczas rejestracji udziału w DevForge 2021 ONLINE.
 2. Uzupełnienie pola „Biorę udział z polecenia” oraz udział w Konkursie nie są obligatoryjne. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udział w Konkursie, to powinien powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres contact@ttpsc.pl lub kontakt@devforge.it.
 3. Organizator nagrodzi 3 osoby z największą ilością poleceń Konferencji.
 4. Jeśli ilość poleceń będzie taka sama dla więcej niż 3 osób, o zwycięstwie zdecyduje kolejność zgłoszeń na Konferencję.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 lutego 2020 roku drogą mailową, bezpośrednio do zwycięzców oraz wyłącznie informacyjnie, bez podawania danych zwycięzców na stronie Organizatora na portalu Facebook: https://www.facebook.com/KonferencjaDevForge.

§ 9. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie będą vouchery do księgarni internetowej Helion o wartości 50 zł brutto ważne przez 3 miesiące od chwili ich otrzymania oraz dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 6 zł na pokrycie podatku dochodowego zgodnie z ust. 4 poniżej.
 2. Przekazanie nagród nastąpi drogą pocztową na koszt Organizatora. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiające wręczenie nagrody.
 3. Nagroda nie podlega zwrotowi, zmianie i nie może zostać wymieniona na wartość pieniężną.
 4. Nagrody są wydawane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Dodatkowa kwota pieniężna, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowiąca integralną część każdej z nagród konkursowych, zostaje potrącona przez Organizatora w momencie wydania nagrody i podlega odprowadzeniu do właściwego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od nagród w konkursie, którego płatnikiem jest Organizator. Oznacza to, że powyższa kwota pieniężna nie jest wypłacana laureatowi nagrody.
 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest wskazanie przez zwycięzcę prawidłowego adresu do doręczeń, celem wysłania vouchera.

§ 10. Reklamacje

 1. Uczestnicy są uprawnieni do składania reklamacji.
 2. W reklamacji należy podać swoje dane (imię, nazwisko,) oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia).
 3. Prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany na stronie internetowej Konferencji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.
 5. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 11. Prawa konsumenta

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy (zrezygnować z udziału w Konferencji) bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia rozpoczyna bieg od dnia zawarcia Umowy tj. od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 2. Konsument odstępuje od umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany w § 13 ust. 2.
 3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w przypadku wykonania przez Organizatora usługę za wyraźną zgodą Konsumenta.
 5. Wobec ust. 4 powyżej Konsument dokonując rejestracji na Konferencję na mniej niż 14 dni przed 27 stycznia 2021 r. wyraża zgodę na odbycie się Konferencji.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12. Dane osobowe (klauzula informacyjna)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276 adres e-mail: contact@ttpsc.com numer telefonu +48 661 799 553, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000633480, numer NIP: 7292712388, REGON: 365249538, o kapitale zakładowym w wysokości 122.400 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Przetwarzanie będzie obejmować następujące dane zwykłe:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • stanowisko/ uczelnia
  • adresy do doręczeń – dotyczy tylko zwycięzców konkursu „Polecam DevForge”
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • przyjęcie zgłoszenia na Konferencję,
  • organizacja i uczestnictwo w Konferencji,
  • przeprowadzenie Konkursu,
  • przekazanie nagród zwycięzcom.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przyjęcie zgłoszenia na Konferencję,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonania umowy w związku ze zgłoszeniem się przez Użytkownika do wzięcia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika lub Prelegenta, uczestnictwem w niej lub wzięcia udziału w Konkursie,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie marketingu usług własnych oraz w przypadku zwycięzców Konkursu w zakresie ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Czas przetwarzania:
  • Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu dotyczącego wykonania umowy w zakresie uczestnictwa w Konferencji lub Konkursie, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
  • Dane osobowe przetwarzane w celu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych będą przechowywane przez okres do zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane GetResponse, jako podmiotowi zarządzającemu platformą internetową, na której przeprowadzona zostanie Konferencja oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Organizatora, to jest podmiotom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowo-rachunkowe.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
 8. W przypadku Konkursu Pani/Pana dane osobowe pochodzą od uczestnika Konferencji DevForge 2021, który wskazał Pani/Pana dane w formularzu rejestracyjnym.
 9. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane w oparciu o podejmowanie decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 10. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO w sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f RODO,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • w celu dokonania czynności opisanych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających uczestnictwo w Konferencji lub Konkursie może skutkować odmową realizacji usługi.
 12. Zasady ochrony Danych Osobowych oraz innych danych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie zostanie on przesłany każdemu Uczestnikowi na adres e – mail podany w trakcie rejestracji. Uczestnik, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres contact@ttpsc.pl lub kontakt@devforge.it. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 3 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Transition Technologies PSC Łódź 90-361, ul. Piotrkowska 276 [oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: contact@ttpsc.pl oraz kontakt@devforge.it.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin i stosunki umowne między Uczestnikiem a Organizatorem podlegają prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu oraz Platformy GetResponse nieleżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 6. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz regulaminu i Polityce Prywatności GetResponse, w szczególności w zakresie ograniczeń dotyczących niedozwolonych praktyk oraz wymagań technicznych.
 7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie https://www.devforge.it/online/ w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w dowolnej formie. Uczestnik może zapisać Regulamin na dowolnym nośniku.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.12.2020 r.

zał. nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy: [DOCX]