fbpx

Polityka Prywatności

I. Definicje

Administratorpodmiot decydujący o charakterze, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych – Transition Technologies PSC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
GetResponsespółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984,
Konferencjakonferencja DevForge, organizowana w formie webinaru za pośrednictwem platformy GetResponse w dniach 27 stycznia 2021 r.,
Konkurskonkurs „Polecam DevForge” organizowany w związku z Konferencją mający na celu zachęcenie do udziału w Konferencji,
RODORozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

II. Kto jest administratorem danych osobowych?

 1. 1. Administratorem danych osobowych jest Transition Technologies PSC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633480, o kapitale zakładowym w wysokości 122 400 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7292712388, numer REGON: 365249538.
 2. Dane kontaktowe
  a. Adres pocztowy:
  Transition Technologies PSC Sp. z o.o.
  ul. Piotrkowska 276
  90-361 Łódź
  b. Adres poczty elektronicznej: contact@ttpsc.pl

III. Jakie dane są gromadzone?

 1. Gromadzimy dane osobowe, które zostały podane na formularzu uczestnictwa w Konferencji tj.
  a. imię
  b. nazwisko
  c. adres email
  d. stanowisko/uczelnia
 2. W przypadku zwycięstwa w Konkursie gromadzimy również adres do doręczeń.
 3. Osoby odwiedzające stronę internetową Konferencji mogą ją przeglądać bez podawania danych osobowych.

IV. W jakim celu gromadzone są dane

 1. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są do:
  a. weryfikacji Uczestników Konferencji,
  b. prawidłowego przeprowadzenia Konferencji,
  c. przeprowadzenia Konkursu i wręczenia nagród zwycięzcom,
  d. w celach statystycznych.
 2. Adresy IP są zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

V. Jaką mamy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych?

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO w celu:
  a. przyjęcia zgłoszenia na Konferencję, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  b. wykonania umowy w związku ze zgłoszeniem się przez użytkownika do wzięcia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika lub Prelegenta i uczestnictwem w niej lub wzięcia udziału w Konkursie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  c. uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych oraz wykonania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych, jest niemożność wzięcia udziału w Konferencji lub Konkursie.
 3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

VI. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora: contact@ttpsc.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
 4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu dotyczącego wykonania umowy w zakresie uczestnictwa w Konferencji lub Konkursie, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych będą przechowywane przez okres do zgłoszenia sprzeciwu przez uczestnika.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

VIII. Czy i komu przekazujemy dane osobowe?

 1. Dane osobowe zostaną przekazane GetResponse, jako podmiotowi zarządzającemu platformą internetową, na której przeprowadzona zostanie Konferencja.
 2. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest   partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

IX. Bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Administratora

 1. Administrator zastosował wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem stosownie do zapisów RODO.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.
 3. Strona Internetowa Konferencji może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej Konferencji.