fbpx

Regulamin Konferencji DevForge

 

§1. Zasady Ogólne

1. Definicje.

Bilet Wstępu           usługa wstępu na Konferencję w zamian za uiszczenie kwoty określonej przez Organizatora na wskazany cel charytatywny na rzecz Fundacji.

Fundacja                organizacja charytatywna na rzecz której dokonywane będą wpłaty przez Uczestników: Fundacja Mam Marzenie z siedzibą w Krakowie, ul. Świętego Krzyża 7

Konferencja            Konferencja DevForge, która odbędzie się w dniu 21 marca 2020r. w Zielonej Górze

Organizator            Transition Technologies PSC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

System Rejestracji strona internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję.

Użytkownik            każda osoba wykorzystująca System Rejestracji do dokonania rejestracji na Konferencję.

Uczestnik               osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję do dnia 11 kwietnia 2019 roku oraz kupiły Bilet Wstępu.

2. Informacje dodatkowe

a. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.devforge.it
b. Zakres działania Systemu Rejestracji obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.
c. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Google Chrome70.0.3538.67 lub wyższej.
d. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:

 • a. zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, które jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.devforge.it.
 • b. uiszczenie opłaty za Bilet Wstępu w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bez kosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

4. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona i wynosi 100 miejsc. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty za Bilet Wstępu.

§3. Bilety Wstępu

Konferencja jest non-profit, w konsekwencji wszelkie przychody z Biletów Wstępu Organizator przeznaczy na cele charytatywne. Kupując bilet wstępu Uczestnik wspiera Fundację.

Bilet wstępu obejmuje udział w Konferencji, przerwę kawową i przerwę lunchową.

Sprzedaż biletów wstępu trwa od 6 lutego 2020 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 20 marca 2020 roku.


§4. Rozliczenia

 1. Opłata za Bilet Wstępu uczestnictwa wynosi minimum 10 zł brutto. Kwota ta uwzględnia podatek VAT (23%).
 2. Opłata za Bilet Wstępu może zostać dokonana jedynie on-line.
 3. Płatności elektroniczne obsługuje operator płatności DotPay Sp. z.o.o.  ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.
 1. Płatność dokonana za pośrednictwem operatora o którym mowa powyżej zostanie przekierowana bezpośrednio na konto Fundacji.
 2. Płatność może być dokonana według wyboru Uczestnika kartą kredytową, przelewem elektronicznym.
 3. W celu dokonania opłaty konieczne jest wyrażenie stosownych zgód w tym zakresie publikowanych przez operatora płatności, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 4. Za dane przetwarzane przez operatora płatności Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Uczestnikowi, który kupił Bilet Wstępu w celu niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w związku z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, mając na względzie okoliczność, iż termin Konferencji został z góry oznaczony.

§ 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 6 Reklamacje

 1. Uczestnicy są uprawnieni do składania reklamacji.
 2. W reklamacji należy podać swoje dane (imię, nazwisko,) oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia).
 3. Prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany  na stronie internetowej Konferencji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.
 5. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 2. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia keynote speakera.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 4. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres contact@ttpsc.pl lub kontakt@devforge.it. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 3 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 6. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Transition Technologies PSC Łódź 90-361, ul. Piotrkowska 276 oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: contact@ttpsc.pl oraz kontakt@devforge.it.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 10. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.